ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

                                          РІШЕННЯ                                           

 

Проект

 

квітня    2017   року

     Цумань

№ 13/

 

 

 

Про затвердження Кодексу етики депутата  Цуманської селищної  ради

 

   З метою зміцнення довіри громадян до Цуманської селищної  ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Цуманської селищної ради, відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про статус депутатів місцевих рад" та керуючись ст. 25, 49, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

                                             ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Кодекс етики депутата Цуманської селищної  ради (далі – Кодекс), що додається.

2.  Організацію виконання рішення покласти на секретаря селищної ради  Януль Т.І.

3. Секретарю селищної ради  Януль Т.І. забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті  Цуманської селищної  ради.

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики.

 

 

Селищний голова                                                                         А. В.Дорошук

 

Януль

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 13  сесії

Цуманської селищної   ради №    

від    квітня  2017 року   

 

 

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТА ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

ПРЕАМБУЛА

Цуманська селищна  рада як представницький орган місцевого самоврядування на території смт.Цумань та с.Кадище та кожен депутат Цуманської селищної  ради, зокрема:

- відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою смт.Цумань, с.Кадище та своїми виборцями,  усвідомлюючи довіру, висловлену жителями територіальної громади;

- керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів  Цуманської селищної ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в смт.Цумань та с.Кадище, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов'язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

Кодекс етики депутатів Цуманської селищної ради (далі - Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Цуманської селищної ради (далі - депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

 

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

1. У своїй діяльності депутат повинен:

- захищати інтереси територіальної громади смт.Цумань та с.Кадище та безпосередньо своїх виборців;

- керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;

- знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

- виконувати свої обов'язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

- знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління смт.Цумань та с.Кадище членів територіальної громади  населених пунктів;

- взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

- не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов'язків

1. Відданість інтересам територіальної громади  своїх виборців.

2. Сумлінність.

3. Доброчесність та прозорість.

4. Об'єктивність та неупередженість.

5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою смт.Цумань та с. Кадище.

6. Публічність.

7. Чесність.

8. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу

1. У разі порушення депутатом Цуманської селищної ради цього Кодексу головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради або постійна комісія Цуманської селищної ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі - Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом Цуманської селищної ради.

РОЗДІЛ ІІ

ОБОВ’ЯЗОК ДЕПУТАТА

Стаття 4. Кожен депутат Цуманської селищної ради зобов’язаний:

1. Депутат місцевого самоврядування знає і розуміє демократичні принципи місцевого самоврядування як самостійного інституту публічної влади, що найбільш наближений до народу, а тому всебічно сприяє залученню до безпосереднього управління власною територією мешканців територіальної громади.

2. Депутат місцевого самоврядування активно взаємодіє з іншими елементами громадянського суспільства, зокрема громадськими організаціями на засадах «соціального замовлення» та органами самоорганізації населення з метою перерозподілу публічно-управлінських функцій за принципом субсидіарності.

3. Депутат місцевого самоврядування не може виконувати свою функцію або використовувати свій вплив, виходячи з приватного інтересу, з метою досягнення для себе особистої або матеріальної користі. При цьому зазначена особа зобов’язана утримуватися від отримання нематеріальних благ, зокрема посад (у тому числі неоплачуваних) в організаціях та установах усіх форм власності, почесних звань та винагород, вчених звань та наукових ступенів, інших відзнак, якщо особи, які приймають рішення стосовно надання таких благ, пов’язані з депутатами (посадовими особами місцевого самоврядування) офіційними стосунками.

4. У будь-якій своїй діяльності депутат місцевого самоврядування має користуватися такими принципами: «Не можна виконувати діяльність на користь або шкоду будь-кому», «Усі рішення приймають з точки зору користі усієї територіальної громади одночасно».

5. Депутат утримуються від прийняття рішень, що безпосередньо або опосередковано стосуються їхнього особистого інтересу, заздалегідь сигналізуючи про таку ситуацію, якщо така діяльність здійснюється іншими особами (депутат інформує про це громадськість).

6. Обов’язком кожного депутата є проведення попереднього аналізу (експертизи) проекту рішення на предмет наявності прогнозованих ризиків прийняття або неприйняття цього рішення у майбутньому для територіальної громади. Серед ключових ризиків враховується: ймовірність бюджетних втрат/надходжень, утискання прав соціально-незахищених верств населення, підвищення рівня соціальної напруги, політична нестабільність та ін. Такий аналіз проводиться депутатом самостійно або у колегіальній формі (комісії, робочі групи, збори, круглі столи та ін.). Також депутат може використовувати аналітико-прогностичні висновки щодо проектів рішень розроблені громадськими інститутами міста, які офіційно зареєстровані та у своїй діяльності не мають політичних та лобістських інтересів.

7. У випадку, якщо депутат не встиг детально ознайомитися із запропонованим проектом рішення чи аналітико-прогностичним висновком до нього, депутат утримується від голосування.

8. Кожне рішення, проект якого подається депутатом місцевого самоврядування, має бути детально мотивованим, із зазначенням підстав і змістовним обґрунтуванням його прийняття.

9. Депутат сприяє проходженню будь-яких ініціатив, які послуговують більшій прозорості в діяльності щодо здійснення владних повноважень установою або органами, за які він відповідальний.

РОЗДІЛ IIІ
ПРАВИЛА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ У  ЦУМАНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ  РАДІ, ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ  ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ ТА ІНШИХ УТВОРЕНИХ НЕЮ ОРГАНАХ

Стаття 5. Присутність на засіданнях

1.Депутат зобов'язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Цуманської селищної ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Цуманської селищної ради, постійних та тимчасових  комісіях Цуманської селищної ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов'язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом Цуманської селищної ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Цуманської селищної ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, депутат повідомляє про це секретаря Цуманської селищної ради, чи відповідно голові відповідної постійної чи тимчасової  комісії, чи іншого органу.

2.Секретар Цуманської селищної  ради веде облік відвідування депутатів пленарних засідань та що півроку подає узагальнену інформацію на офіційний веб-сайт Цуманської селищної ради.

Стаття 6. Голосування на засіданнях

1. Депутат голосує особисто. На пленарних засіданнях Цуманської селищної ради не допускається передоручення щодо голосування іншому депутату або іншій особі. У разі встановлення таких порушень, факт яких підтверджено документальними доказами або свідченнями очевидців, головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради виголошує на пленарному засіданні Цуманської селищної ради попередження депутату-порушнику, а інформація про такі факти публікується на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради.

Стаття 7. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань Цуманської селищної ради, засідань постійних комісій Цуманської селищної та інших утворених нею органах

1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов'язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав'язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.

2. Беручи участь у пленарних засіданнях Цуманської селищної ради, засіданнях постійних та тимчасових  комісій та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом Цуманської селищної ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.

3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом Цуманської селищної порядок та вимоги стосовно виступів;

3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Цуманської селищної ради, або майна, яке Цуманською селищною  радою орендується.

4. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Цуманської селищної ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання з підстав, передбачених Регламентом Цуманської селищної ради.

РОЗДІЛ ІV

ПРАВО НА ВОЛОДІННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ СТАТУСУ ДЕПУТАТА

Стаття 8. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.

2. Депутат зобов'язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов'язків.

3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Цуманської селищної ради та її органів;

- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв'язку з розглядом у Цуманській  селищній  раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

4. У разі порушення вимог цієї статті суб'єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата-порушника.

РОЗДІЛ V
ПРАВИЛА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВИБОРЦЯМИ, ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПРАЦІВНИКАМИ  Цуманської селищної РАДИ

Стаття 10. Взаємовідносини депутата з виборцями

1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об'єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.

2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов'язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.

3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов'язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов'язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об'єктивною.

4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.

5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 11. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи Цуманської селищної ради в цілому до відома громадян.

2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та Цуманської селищної ради в цілому.

3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

РОЗДІЛ VІ
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ КОДЕКСУ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов'язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об'єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.

2. Головним органом у структурі Цуманської селищної ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна депутатська комісія питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики.

 

3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

3) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Цуманська селищна рада, шляхом розміщення повідомлень у ЗМІ міста та на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради;

4) внесення на розгляд Цуманської селищної ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

4. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                          Т.Януль

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

___________ 2017 року

Цумань

 

 

 

 

 

Про встановлення та затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території, що підпорядковуються Цуманській селищній раді

 

 

         На підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рекомендацій адміністративної колегії Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06 серпня 2015 року №70, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070, висновків та рекомендацій ТОВ "АТОН ІНЖИНІРИНГ" викладених в звіті з дослідження норм надання послуг з вивезення побутових відходів: визначення (корегування) щільності та норм утворення твердих побутових відходів, великогабаритних та ремонтних побутових відходів на території Цуманської селищної ради, розробленого на замовлення Цуманського виробничого управління житлово-комунального року в 2017 році, виконавчий комітет Цуманської селищної ради,

 

ВИРІШИВ:

 

1.      Встановити та затвердити на території, що підпорядковується Цуманській селищній раді норми надання послуг з вивезення побутових згідно Додатку №1 до даного рішення.

2.      Оприлюднити встановлені норми надання послуг з вивезення побутових відходів шляхом розміщення на  офіційному сайті Цуманської селищної ради та Цуманського виробничого управління житлово-комунального господарства.

3.      Застосування норм надання послуг з вивезення побутових відходів виконавцями (виробниками) послуг здійснювати з 03 травня  2017 р.

4.      Направити для відому копію даного рішення до Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

 

 

            Селищний голова                                                                                        Дорошук А.В.

 

         Прусакова Г.М.

                +380(3365)94283