•                                                       Затверджено
 •                                                                 рішенням Цуманської селищної ради
 •                                                                від 30.11.2015  року № 2/2
 •  
 •  
 • РЕГЛАМЕНТ
 • ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 •  
 •  
 • ЗМІСТ
 •                                                                                                                   Стор.
 • Глава І. Загальні положення ……………………………………………..  2
 • Глава ІІ. Сесії ради ………………………………………………………    4
 • Глава ІІІ. Депутати, посадові особи ради ……………………………… 13
 • Глава ІV. Постійні комісії ради …………………………………………..16        
 • Глава V. Тимчасові контрольні комісії ………………………………..  20
 • Глава VI. Секретар ради ………………………………………… ………21
 • Глава VII. Виконавчий комітет селищної ради ………………. ………21
 • Глава VIII. Прийняття рішень селищною радою та її органами …..  24
 •  
 •  
 •              
 •  
 •  
 •                                                                                      Додаток
 •                                                                                                                    до рішення   селищної ради № 2/2
 •                                                                   від 30 листопада  2015року                                                                                        
 •  
 • ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 • Стаття 1.
 • Селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", " Про статус депутатів місцевих рад ", іншими законодавчими актами та нормативними документами.
 •  Регламент Цуманської селищної ради є документом, обов’язковим для виконання селищною радою, який встановлює порядок скликання і проведення пленарних засідань ради, процедуру окремих видів діяльності селищної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради.
 • Стаття 2.
 • Діяльність селищної  ради грунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою, уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньо їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів. 
 • Стаття 3.
 • Порядок формування і організація діяльності селищної ради, її органу, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також даним регламентом. 
 •  
 • Стаття 4.
 • Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 • У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу селищної ради входить не менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.
 • Стаття 5.
 • Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються сесією селищної ради за пропозицією селищного  голови, постійних комісій, депутатів ради. 
 • Стаття 6.
 • В цьому регламенті і розпорядчій частині рішень селищної ради, постійних комісій вживаються такі терміни:
 • - рада – Цуманська селищна  рада;
 • - сесія – сесія Цуманської селищної ради;
 • - загальний склад – загальний склад депутатів Цуманської селищної ради;
 • - депутат – депутат Цуманської селищної  ради;
 • - cелищний голова – Цуманський  селищний голова;
 • - постійна комісія – постійна комісія Цуманської селищної ради;
 • - регламент – регламент Цуманської селищної  ради;
 • - вибрати – віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень;
 • - призначити – затвердити на посаду, змінити певні обов’язки;
 • - запит – заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз’яснення, викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.
 • Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.  
 • ГЛАВА II. СЕСІЇ РАДИ.
 • Стаття 7.
 •  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
 •  Перша сесія новообраної ради скликається селищною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.
 •  Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова селищної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень. 
 • Стаття 8.
 • Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної та районної рад, представники органів державної виконавчої влади, об'єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації.
 • Прозорість в роботі ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів ради за умови дотримання ним встановленого порядку.
 • Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні ради може бути обмежено лише за відсутності вільних місць або відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.
 • Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу.
 • В разі якщо на пленарне засідання ради завітали члени громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативні групи громадян, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання порядку денного, але вільних місць для розміщення всіх бажаючих у сесійній залі (іншому місці проведення пленарного засідання) немає, громадяни розміщуються у холі перед залою проведення пленарного засідання (іншому місці проведення пленарного засідання). Представники цих громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативних груп громадян за умови прийняття процедурного рішення ради про надання їм слова мають право на висловлення своєї позиції з конкретного питання порядку денного (але не більше двох осіб від однієї громадської організації, органу самоорганізації населення, або ініціативної групи громадян, при цьому в сесійній залі можуть перебувати не більше 5 осіб від цієї громадської організації або ініціативної групи громадян).
 • В разі, якщо представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, або ініціативних груп громадян, які виявляють бажання взяти участь у вивченні та обговоренні конкретного питання порядку денного пленарного засідання, порушують встановлений Регламентом порядок участі у роботі пленарного засідання ради, заважають його проведенню, здійснюють перешкоди для прийняття неупереджених рішень депутатами ради, головуючий на засіданні має право оголосити перерву в роботі пленарного засідання ради для відновлення встановленого Регламентом порядку.
 • Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає і організовує селищний голова. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.
 • Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, вони зобов’язані утримуватися від вирішення того чи іншого питання. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань. 
 • Стаття 9.
 • 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликаються Селищним головою з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше одного разу на місяць. При скликанні сесії Селищним головою сесію відкриває та веде Селищний голова.
 • 2. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.
 • 3. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету селищної ради.
 • 4. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб’єктів, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.
 • 5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніш як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 • 6. Проекти рішень ради, інші документи, що виносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніше як за п’ять днів до сесії, а у виняткових випадках – в день проведення засідання. 
 • Стаття 10.
 • 1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.
 • 2. Позачергова сесія скликається cелищним головою за власною ініціативою або ініціативою не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.
 • 3. Пропозиція і обгрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі селищному голові з переліком питань, що пропонуються для розгляду.
 • 4. Розпорядження селищного голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.
 • 5. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.
 •  
 • Стаття 11.
 • 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 • 2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за тридцять хвилин до відкриття засідання ради.
 •  Стаття 12.
 • 1. Порядок денний сесії формує Селищний голова не пізніше як за 7 (сім) днів до початку пленарного засідання відповідно до:
 • - затвердженого радою перспективного (календарного) плану роботи ради;
 • - пропозицій селищного голови внесених не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання;
 • - пропозицій Секретаря ради, внесених не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання;
 • - пропозицій виконавчого комітету, внесених не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання;
 • - пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання;
 • - пропозицій постійних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 10 (десять) днів до початку пленарного засідання.
 • 2. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 • 3. Порядок формування порядку денного визначений частиною 1 цієї статті Регламенту не застосовується у випадках визначених частиною 8 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 • 4. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов'язково вноситься питання про заслуховування інформації:
 • - про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів Ради;
 • - про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах.
 • 5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту, а також із пояснювальною запискою, крім питань, що стосуються земельних відносин.
 • 6. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань за рішенням ради, вивчається думка.
 • 7. Після реєстрації і розгляду питань селищним головою матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.
 • 8. Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто ініціював розгляд даного питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати свій проект рішення.
 • За дорученням селищного голови, секретаря ради, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.
 • До проекту рішення додаються письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення правових осіб.
 • 9. З урахуванням висновків комісії (комісій) селищний голова приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.
 • 10. Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення (процедерні рішення).
 • Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.
 • Процедурне рішення приймається більшістю голосів депутатів присутніх на засіданні Ради.
 • Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:
 • - прийняття порядку денного та способу розгляду питань на засіданні Ради;
 • - про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;
 • - про проведення додаткової реєстрації;
 • - про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;
 • - про надання додаткового часу для виступу;
 • - про зміну черговості виступів;
 • - про надання слова запрошеним на засідання;
 • - про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;
 • - про терміновість питань порядку денного;
 • - виключено 
 • - про форму бюлетеня для таємного голосування;
 • - про перерахунок голосів;
 • - про взяття інформації до відома;
 • - про встановлення терміну відповіді на депутатський запит;
 • - про черговість питань порядку денного;
 • - інші процедурні питання.
 • При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення.
 • 11. Проекти рішень ради при необхідності за розпорядженням селищного голови можуть бути передані в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.
 • 12. Пропозиції з уточнення порядку денного вносяться селищному голові, секретарю ради не пізніше, як за шість днів до початку роботи сесії.
 • 13. Селищний  голова на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії чи депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.
 • 14. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії. 
 • Стаття 13.
 • 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває селищний голова, а в разі неможливості чи відмови його від виконання цих функцій – секретар ради.
 • 2. Засідання ради розпочинається о 14 год.
 • 3. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, селищний голова в усній формі інформує депутатів про стан справ в селищі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів. Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 15 хв.
 • 4. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатами, рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.
 • Вимоги депутатів про перерву в роботі в сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації на час не більше 15 хв., задовольняються без голосування.
 • 5. Головуючий на сесії:
 • - забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;
 • - керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;
 • - надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заяв; у разі порушень виступаючими регламенту має право їх попередити або позбавити слова;
 • - надає слово для виступу з обговорюваних запитань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;
 • - при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим регламентом;
 • - може за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;
 • - оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;
 • - проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;
 • - дає доручення стосовно забезпечення роботи ради, працівникам виконавчого апарату ради;
 • - має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;
 • - підписує протокол засідання сесії;
 • - організовує проведення консультацій з постійними комісіями, для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії. Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.
 • 6. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові. 
 • Стаття 14.
 • 1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах 20 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшений. Час для співдоповідей, інформацій – до 10 хв. Для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів до 3 хвилин.
 • Для відповідей на запитання доповідачам відводиться 5 хв., співдоповідачам – 3 хв.
 • За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хв.
 • Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 20 хв. для виступів депутатів ради з короткими заявами та повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються.
 • Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.
 • 2. Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються головуючому письмово або усно.
 • 3. Депутатам, які виступають від постійних комісій, слово надається обов’язково.
 • 4. Селищний голова, секретар ради, голова постійної комісії і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 3 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.
 • 5. З одного питання депутат може виступити не більше двох разів. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій.
 • У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.
 • Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.
 • 6. При розгляді радою питань соціально-економічного розвитку, селищного бюджету, звітів про їх виконання обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.  
 • Стаття 15.
 • 1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.
 • 2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.
 • 3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу.
 • 4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм заходів, що приймаються, подаються головуючому на сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.
 • Якщо автор пропозиції, доповнення, зміни чи зауваження наполягає на виступі, головуючий надає йому слово терміном до 3-х хвилин.
 • Після голосування всіх пропозицій голосується кожний пункт чи стаття, кожний проект рішення в цілому.
 • 5. Селищна рада може доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відреагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.
 • 6. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорені питання на рейтингове голосування. 
 • Стаття 16.
 • 1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням шляхом підняття руки. У випадках, передбачених Конституцією та законами України, цим регламентом, або за рішенням ради прийняття рішень проводиться таємним голосуванням. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на ньому наполягає не менше половини присутніх депутатів.
 • 2. Для проведення відкритого та таємного голосування і визначення його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю голосів присутніх депутатів.
 • Лічильна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.
 • До лічильної комісії не можуть входить депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборного органу чи на керівну посаду.
 • 3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів /чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів/ може бути прийнято рішення.
 • Голосування з процедурних питань може проводитись без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.
 • При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицією, проти неї або ж утримується при голосуванні. Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування /рішення прийнято чи відхилено/.
 • 4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах секретаря ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 • 5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначається лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням. Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії і в повній кількості.
 • В бюлетені для таємного голосування по виборах секретаря ради вноситься прізвище, ім'я, по батькові кандидата,  ліворуч проти нього розташовується порожній квадрат. На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка селищної ради.
 • 6. Голосування проводиться у спеціально відведеному місці, де обладнано кабіну для таємного голосування, визначається місце видачі бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.
 • Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і ставить свій підпис у списку депутатів селищної ради. Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка "+" або інша.
 • У разі не підтримання кандидата депутат робить позначку у квадраті після слів "проти".
 • Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, і в яких не поставлено жодної позначки.
 • 7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються головою і секретарем комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.
 • 8. Відкрите голосування може проводитись поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.
 • 9. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.
 • 10. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування його наслідки визнаються недійсними.
 • 11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради. Після чого підписуються селищним головою, а у випадках, передбачених даним регламентом, - головуючим на сесії. За дорученням ради прийняті рішення можуть бути допрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.
 • 12. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший термін введення їх в дію.
 • 13. Рішення ради контролюються постійними комісіями і посадовими особами ради. Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.
 • 14. Пропозиції, критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі головуючому, що викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в 15-ти денний термін розглядаються селищним головою і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний термін розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.
 • 15. Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 •  
 • Стаття 17.
 • 1. В протоколі сесії вказується:
 • - назва ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/, дата проведення сесії;
 • - кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;
 • - порядок денний сесії;
 • - прізвища, ініціали та номери виборчих округів депутатів, які виступили /для осіб, які не є депутатами – посади/, а також депутатів, які внесли депутатський запит або запитання /письмово або усно/ доповідачам;
 • - перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались;
 • - рішення ради з процедурних питань /про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень чи прийняття до відома довідок/ заносяться до протоколу сесії;
 • 2. До протоколу сесії додаються:
 • - тексти доповідей і співдоповідей;
 • - інформації чи їх короткий зміст в протоколі;
 • - рішення, прийняті радою;
 • - письмові запити депутатів;
 • - письмові зауваження та пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;
 • - список реєстрації депутатів;
 • - список запрошених осіб.
 • 3. Протокол сесії оформляється в місячний термін. Протокол сесії підписується головуючим на сесії ради .
 • За достовірність записів в протоколі та своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність секретар ради.
 • Оригінали протоколів сесії зберігаються протягом встановленого терміну в селищній раді, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.
 • ГЛАВА III. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.
 • Стаття 18.
 • 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 • 2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім селищного голови та секретаря ради, повинен входити до складу однієї із постійних комісій ради.
 • 3. На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.
 • 4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 • 5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 • 6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 • 7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесію, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їм органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у терміни, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 • 8. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по ставленню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутатської етики, рада має право на підставі висновку постійної комісії з питань депутатської діяльності і етики застосувати до нього такі міри впливу:
 • - попередження;
 • - попередження з повідомленням в засобах масової інформації;
 • - звернутися до виборців про дострокове припинення його повноважень. 
 •  Стаття 19.
 •  1. Депутат має право звернутись до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.
 •  2. Селищна рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів присутніх депутатів.
 •  3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у терміни і в порядку, встановлені радою відповідного чинного законодавства.
 •  Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звертатися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковим роз’ясненням.
 •  Відповідь на запит після заслуховування може бути винесений  на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 •   Стаття 20.
 •  1. Депутати можуть добровільно об’єднуватись в депутатські групи за чисельністю не менше 5-ти чоловік. Селищний голова і секретар ради не можуть входити до складу депутатських груп.
 •  2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою.
 •  3. Для реєстрації депутатської групи селищному голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.
 •  Селищний голова на початку чергової сесії зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.
 •  При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності /пункт 1/ селищний голова оголошує про її розпуск.
 •  4. Зареєстрована група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних комісій та інших комісій ради.
 •  5. Депутатська група не має права виступати від імені селищної ради.
 •  6. За поданням зареєстрованої групи, з дозволу селищного голови підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за 3 дні до початку роботи сесії.
 •  Стаття 21.
 •  1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів". Крім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:
 •  - подачі ним заяви про складання депутатських повноважень;
 •  - набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; - звільнення з роботи і виїзд на постійне місце проживання за межі міста.
 •  2. Питання, про дострокове припинення повноважень депутата попереднього скликання  розглядається постійною комісією з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності і етики, яка подає раді свій висновок з цього питання.
 •  3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до селищної виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість вибулого.  
 •  
 • ГЛАВА ІУ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.
 • Стаття 22.
 •  1. Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на термін її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності зі ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з цим регламентом та на підставі Положення про постійні комісії, що затверджуються радою.
 • Депутати зобов'язані увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути обрані, переведені (виведені зі складу однієї з постійних комісій Ради та введені в склад іншої постійної комісії Ради) за рішення Ради.
 •  Стаття 23.
 • Рада утворює такі комісії:
 • 1.1. Постійна комісія  з питань планування, бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку;
 •  
 • 1.2. Постійна комісія  з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  та  житлово-комунального господарства;
 •  
 • 1.3. Постійна комісія  з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності і етики.
 •  Стаття 24.
 • Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 • При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.
 • Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.
 • Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.
 • Голосування усіх питань про формування складу постійних комісій проводиться відкрито.
 • Голова постійної комісії за рішенням ради може бути в будь-який час відкликаний за його власним проханням, в зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.
 • Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:
 • - особисто головою постійної комісії згідно з його письмовою заявою;
 • - селищним головою;
 • - за рішенням відповідної постійної комісії;
 • - не менше, як третиною від загального складу депутатів ради, відповідно до їх письмової заяви.
 • Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обгрунтування причини відкликання.
 • У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення. 
 • Стаття 25.
 • 1. Голова постійної комісії:
 • - організовує роботу постійної комісії;
 • - скликає і веде засідання комісії;
 • - пропонує порядок денний, організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;
 • - дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи і підготовчих комісіях, а також для виконання інших доручень;
 • - запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій та інших осіб;
 • - представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами;
 • - організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;
 • - інформує селищного голову про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;
 • - інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій, тощо.
 • 2. Заступник голови постійної комісії:
 • - обирається на першому організаційному засіданні постійної комісії;
 • - виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;
 • - виконує обов’язки голови або секретаря у разі їх відсутності.
 • 3. Секретар постійної комісії:
 • - обирається на першому організаційному засіданні постійної комісії;
 • - організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;
 • - веде діловодство постійної комісії;
 • - організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;
 • - забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;
 • - повідомляє членам комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії,
 • 4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.
 • Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 • Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, посадовими особами, які вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
 • У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.
 • 5. Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності /але не рідше одного разу в квартал/ і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
 • У засіданнях комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.
 • У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.
 • 6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою, а також за дорученням ради та її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 • 7. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.
 • Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримку комісії, може внести їх у письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.
 • 8. Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
 • Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою та секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.
 • Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в районний державний архів на постійне зберігання. 
 • ГЛАВА У. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ. 
 • Стаття 26.
 • 1. Рада у випадку необхідності створює Тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 • 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 • 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, та інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома, в зв’язку з її роботою.
 • 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 
 • ГЛАВА УІ. СЕКРЕТАР РАДИ. 
 • Стаття 27
 • 1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови відповідною радою з числа її депутатів на термін повноважень ради та працює в раді на постійній основі.
 • 2. Секретар селищної ради:
 • - скликає сесії у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 9 цього регламенту; повідомляє депутатів про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
 • - веде засідання ради та підписує рішення в випадках, передбачених ч.6 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 • - організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
 • - забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 • - за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 • - сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
 • - забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов"язаних з самоврядуванням Цуманської територіальної громади. 
 • ГЛАВА УІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ. 
 •  Стаття 28.
 •  1. Згідно зі ст.ст. 51 і 54 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет створюється на строк повноважень ради. Після закінчення повноважень ради, селищного голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 • 2. Радою визначається чисельність виконкому, затверджується його персональний склад за пропозицією голови. Структура виконавчого комітету складається з наступних елементів:
 • – селищний голова – очолює виконком;
 • – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
 • – секретар селищної  ради;
 • – члени виконкому.
 • До складу виконавчого комітету можуть входити й інші особи, крім депутатів селищної ради.
 • Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 • 3. Організує роботу виконавчого комітету голова. Основною організаційною формою роботи виконкому є засідання, що скликаються головою за потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому.
 • 4. Власні й делеговані повноваження виконкомів закріплені в розділі 2 ст.52 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Під час здійснення делегованих повноважень виконкоми підконтрольні органам виконавчої влади. На засіданнях більшістю голосів приймаються рішення, що підписуються головою. У випадку незгоди голови з рішенням виконкому, він може призупинити його дію своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд ради.
 • 5. Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
 • 6. Правовими формами діяльності виконкому є нормотворча, правозастосовча і контрольна. Нормотворча форма реалізується шляхом прийняття рішень, що носять нормативний характер. Правозастосовча форма здійснюється шляхом прийняття рішень з питань організаційної й поточної роботи, а також діяльності щодо виконання законодавства України та рішень місцевих рад. Контрольна форма виявляється у контролі за ефективністю діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, з боку апарату виконкому, а також у контролі з боку самого виконкому за законністю актів.
 • 7. Організаційними формами роботи виконкомів є засідання, персональна діяльність членів виконкому, участь членів виконкому в сесіях місцевих рад, засіданнях постійних комісій ради, а також звіти про діяльність членів виконкому перед радою.
 • 8. Матеріально-технічна форма діяльності виконкомів виявляється у роботі з депутатськими запитами і зверненнями, складанні проекту місцевого бюджету і звіту про його виконання, проектів програм соціально-економічного, культурного розвитку, а також у матеріально-технічному забезпеченні діяльності ради.
 • 9.Організаційні методи роботи виконкомів місцевих рад є багатоманітними і спрямовані на найбільш ефективне виконання їх завдань і функцій. Серед них можна виділити методи планування, координації та інформаційного забезпечення.
 • 10. Метод планування в діяльності виконкомів має два аспекти: зовнішній і внутрішній. «Зовнішнє» планування полягає у розробці планів соціально-економічного і культурного розвитку відповідної території, а також складанні проектів місцевих програм і місцевого бюджету. Виконкоми також розглядають проекти планів комунальних підприємств і організацій, вносять до них зауваження і пропозиції.
 • «Внутрішнє» або організаційне планування спрямоване на покращення організаційних відносин між підрозділами виконкому, досягнення передбачуваності та поступовості в їх діяльності.
 • 11. Метод координації в діяльності виконкому має два різновиди: координація-субординація і координація-взаємодія.
 • Координація-субординація має місце у випадку, коли виконком координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств і організацій. З іншого боку, виконком повинен координувати свою діяльність з місцевими радами шляхом спільної праці щодо місцевого бюджету і програм соціально-економічного розвитку, охорони довкілля.
 • Координація-взаємодія полягає в узгодженні діяльності виконкому з рівними за правовим статусом суб’єктами. Зокрема, на договірних засадах виконком координує реалізацію спільних програм щодо комплексного соціально-економічного розвитку сіл, селищ і міст; на договірній і податковій основі координує свою роботу з підприємствами, установами, організаціями, що не належать до комунальної власності. Призначення на посаду керівників підприємств державної власності, які знаходяться на відповідній території відбувається за погодженням з виконкомом. Координація роботи виконкому з правоохоронними органами відбувається у напрямку забезпечення додержання правопорядку під час проведення масових заходів, додержання правил паспортної системи та ін.
 • 12. Ефективне виконання повноважень виконкому вимагає налагодження стійкого інформаційного обміну з територіальною громадою та підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на відповідній території. В юридичній літературі слушно зазначається, що нині інформаційне забезпечення місцевого самоврядування набуває самостійного значення – зі специфічними відносинами, суб’єктами (об’єктами) цих відносин, їх правами і обов’язками. Метод інформаційного забезпечення в діяльності виконкомів має багато проявів. Зокрема, на вимогу виконкому керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на його засідання для подання інформації з питань, віднесених до відання виконкому.
 • ГЛАВА VІІІ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
 • Стаття 29
 • 1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 •  
 • 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 • 3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 • 4. Рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
 • 5. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб не пізніше як у п'ятиденний термін після їх підписання Селищним головою. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.
 • Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання Селищним головою, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.
 • Контроль за виконанням рішень Ради здійснює визначена Радою постійна комісія та (або) визначений Радою заступник Селищного голови.
 • 6. Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.
 • 7. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.
 • 8. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 • 9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані селищною радою.
 • 10. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 • 11. Селищний голова, секретар, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо недопущення конфлікту інтересів (ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності і етики.
 • 12. Акти органів та посадових осіб селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 
 • Селищний  голова                                                          Дорошук А.В.
 •  
 •  
 •                                                                                               
 •                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
 •                                                                                                     Рішення ІІ сесії селищної ради
 •                                                                                                     сьомого скликання 
 •                                                                                                     від  30 листопада 2015 року
 •                                                                                                     №   2/7
 •  
 • П О Л О Ж Е Н Н Я
 • про постійні комісії Цуманської селищної ради
 •  
 •  Це Положення відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту селищної ради визначає функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій селищної ради. 
 •  
 • Розділ I. Загальні положення
 •  
 • 1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.
 •  
 • Депутати зобов'язані увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути обрані, переведені (виведені зі складу однієї з постійних комісій Ради та введені в склад іншої постійної комісії Ради) за рішення Ради.
 •  
 • 2.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.
 •  
 •  3.Депутат має право протягом терміну повноважень за поданою заявою і рішенням селищної ради переходити в іншу комісію. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись:
 •  - селищним головою;
 •  - постійною комісією;
 •  - депутатом.
 •      Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись:
 •  - селищним головою;
 •  - секретарем селищної ради;
 •  - депутатом.
 •  Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі. У разі необхідності можливе переобрання голів комісій мотивованим рішенням ради.
 •  
 •  4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 •  5. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.
 •  
 • 6. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
 •  
 • 7. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.
 • Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 •  
 • 8. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються та проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз у квартал, і є правомочним, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 •  
 •  9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Депутат селищної ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.
 •  
 •   10. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов’язки щодо ведення і підписання.
 •  протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.
 •  
 • 11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії.
 •  
 • 12. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців, спеціалістів виконавчих органів селищної ради. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися на спільних засіданнях комісій.
 • Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.
 •  
 • 13.На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або, певним чином, її інтересів.
 •  
 • 14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами, органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 •  
 •  15. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення.
 •  
 •  16. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет селищної ради.
 •  
 • 17.Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік) планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується селищним головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради.
 •  
 • Розділ II. Функціональна спрямованість та основні напрями роботи постійних комісій
 •  
 • Комісія з питань планування бюджету та соціально-економічного і культурного розвитку
 •  
 • 1. Попередньо розглядає та готує висновки з внесених на затвердження ради поточних та перспективних планів економічного та соціального розвитку селища, цільових програм та звітів про хід і результати виконання цих програм.
 •  
 • 2.Розглядає питання забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів місцевого значення.
 •  
 • 3.Попередньо розглядає внесені на затвердження ради проект бюджету селища, звіти про виконання бюджету.
 •  
 • 4.Розробляє за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку селища, бюджетно-фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки.
 •  
 • 5.Попередньо розглядає проекти рішень з питань встановлення місцевих податків і зборів та розміри їх ставок у межах, визначених законом.
 •  
 • 6. Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.
 •  
 •  7. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.
 •  
 • Комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства
 •  
 • 1.Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології.
 •  
 • 2. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів.
 •  
 • 3. Контролює вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, надання дозволу на використання природних ресурсів, готує рекомендації з цих питань.
 •  
 • 4. Перевіряє стан справ щодо справляння сплати за землю, реєстрації суб’єктів права власності на землю, реєстрації права користування землею і договорів на оренду землі, вирішення земельних спорів у встановленому законом порядку, готує з цього приводу висновки і рекомендації керівникам відповідних землевпорядних органів.
 •  
 • 5. Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради щодо затвердження комплексних програм з екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.
 •  
 • 6.Попередньо розглядає внесені на розгляд селищної ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами.
 •  
 • 7. Розглядає питання про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на території селища та с.Кадище.
 •  
 • 8. Розглядає питання, які стосуються складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.
 • 9. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.
 •  
 • Комісія з питань охорони духовності, історичної спадщини, освіти, охорони здоровя, культури та спорту, соціального захисту населення, депутатської діяльності і етики
 •  
 • 1.Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань охорони здоров’я, виховання, освіти, побуту, відпочинку, спорту.
 •  
 • 2.За дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або з власної ініціативи розглядає питання щодо організації роботи закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладів; готує з цього приводу проекти рішень на сесії, довідки, інформації, інші необхідні документи.
 •  
 • 3.Веде роботу по виявленню додаткових потенціалів створення умов для розвитку культури, сприянню відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує з приводу цього свої висновки і рекомендації.
 •  
 • 4.Розглядає питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права безкоштовного та пільгового користування закладами культури, фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг.
 •  
 • 5.Готує рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом і надсилає їх керівникам відповідних установ і організацій.
 •  
 • 6.Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково — просвітницьких організацій.
 •  
 • 7.Розглядає пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лі
 • карськими засобами та виробами медичного призначення.
 •  
 • 8.Забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури,
 • збереженням та використанням культурного надбання.
 •  
 • 9.Попередньо розглядає проекти рішень селищної ради, що стосуються питань соціального захисту населення, вносить свої пропозиції та доповнення.
 •  
 • 10.Вивчає стан виконання передбачених законодавством, селищними програмами, заходів щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення.
 •  
 • 11. Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо недопущення конфлікту інтересів (ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає консультацій та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
 •  
 • 11.Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.
 •  
 •  
 • РОЗДІЛ ІІІ. Внесення змін і доповнень до Положення
 •  
 • 1.Зміни і доповнення до Положення можуть бути внесені за пропозицією селищного голови, постійних комісій селищної ради, депутатських груп та депутатів селищної ради.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •           Секретар ради                                                                               Т.І. Януль

Ця сторінка повинна містити детальну інформацію про цей веб-сайт, про ваш бізнес, товари і послуги, які Ви пропонуєте. Зверніть увагу на Ваші особливості, опишіть історію вашої компанії, рекомендації та нагороди.

Тут ви можете виділити важливу інформацію.

Наші користувачі

Тут ви можете описати типових користувачів, а також те, чому цей проект важливий для них. Це хороший спосіб для того, щоб користувачі повторно відвідували ваш сайт.